Sekiguchi Katsumoto

Dojo Cho en Katsumoto Dojo

Iaijutsu
Shibucho Komei Jyuku Argentina
Nippon Komei Jyuku Honbu Seishu Kenshi
Alumno de Sekiguchi Komei Dai 21 Dai Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
Miembro Kobudo Kyokai
Quinto dan Iaijutsu

Kendo
Tercer dan Kendo ZNKR
Segundo dan Iaido ZNKR

Aikido
Segundo dan Aikido Aikikai