Sekiguchi Katsumoto

Dojo Cho en Katsumoto Dojo

Aikido
Tercer dan Aikido Aikikai

Iaijutsu
Shibucho Komei Jyuku Argentina
Nippon Komei Jyuku Honbu Seishu Kenshi
Alumno de Sekiguchi Komei 21 Dai Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
Miembro Kobudo Kyokai
Quinto dan Iaijutsu

Kendo
Tercer dan Kendo ZNKR
Segundo dan Iaido ZNKR